TRADE.IO Platform

Không chỉ giao dịch digital cash TRADE.IO là sàn giao dịch tất cả các loại Tài sản dự trên nền tảng Blockchain,
 Tokens TIO sử dụng để giao dịch trên sàn TRADE.IO có chức năng mã hóa thông tin của tài sản của các doanh nghiệp niêm yết để trao đổi trên sàn

Click to Buy TIO tokens
3
0
32
0

ICO Open:

Là hoạt động góp tokens vào  liquidity pool, hoạt động tương tự như 1 ngân hàng cung cấp vốn cho các hoạt động tài chính như đòn bẩy forex,ứng trước, huy động vốn, giao dịch  ngắn hạn.. các loại phí, lợi nhuận mà trước đây thuộc về ngân hàng, hay tổ chức tài chính cổ điển sẽ chuyển thành là lợi nhuận của liquidity pool, và người tham gia góp tokens thanh khoản sẽ là những người được chia lợi nhuận

Hoạt động cung cấp thanh khoản.
Tải sách trắng PDF Dowload White Paper

Bản gốc tiếng anh

Bản dịch tiếng việt

Mở tài khoản TRADE.IO

3
0
32
0

TIO tokens open for sell:

Comment

Hướng dẫn mua TIO Tokens